De förlorade elementen i evangeliet

Av Milt Rodriguez

“Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.” (Gal. 1:11-12, SFB)

Paulus säger här att det evangelium (goda nyheter) som han predikade var baserat på en uppbarelse han haft av Jesus Kristus. Så här är min fråga. Är det evangelium du har hört baserat på en uppenbarelse av Jesus Kristus? Eller är det baserat på de evangelikala rörelserna under  artonhundratalet, ledda av män som Dwight L. Moody, Charles Finney, och andra?

Det är detta jag kallar de evangelikalas evangelium, och, det är mycket obalanserat. Det säger i prinicip att Jesus dog på korset för våra synder så att du och jag kan bli förlåtna och komma till himlen. Det är vad de flesta pånyttfödda evangelikanska kristna tror att evangeliet är. Men man kan inte läsa Paulus brev utan att se att det fanns mycket mer med det än så.

I själva verket tror jag att vi helt har missat budskapets hjärta. Vi har missat centrum och kärnan av vad Nya testamentet förkunnar!

Mina medarbetare och jag reser över hela USA (och andra länder) för att tala till grupper av troende som söker efter det organiska församlingslivet. De flesta av dem berättar för oss att de aldrig har hört den här delen av budskapet. Så, jag vill översiktligt beskriva huvudpoängerna i det evangelium som Paulus predikade och som allt för ofta ignoreras idag.

I. Kristus i er – en inneboende Herre

Paulus sa att han fick sitt evangelium genom en uppenbarelse av Jesus Kristus (Gal. 1:12). Sedan fortsätter han att berätta för oss att denna uppenbarelse var av Sonen i honom och att denne Son i honom är den som han predikade (Gal. 1: 15, 16).

Med andra ord, predikade Paulus Kristus. (I Kor 1:23. I Kor 2:2.) Men han predikade Kristus boende inom honom. Denna “Kristus-i-dig-uppenbarelse” var uppenbarligen kärnan i hans budskap (se Gal. 2:20, Gal. 4:6, 19, Ef. 1:22, 23; Ef. 2:22, Ef. 3:16-19 , Kol. 1:27, Kol. 3:11, I Kor. 3:16, 1 Kor. 6:19, 1 Kor. 12:27; 1 Kor. 4:7, Rom. 8: 9-11).

Denna del av budskapet är faktiskt kärnan i det Nya förbundet (Jer. 31:33). I det gamla förbundet handlade allt om det yttre (dvs. – stentavlorna, prästerskapet, tabernaklet, lagen). I det Nya förbundet handlar allt om det inre – Kristus i er, lagen och lagstiftaren kommer för att leva inom dig. Och nu kan du lära dig att leva av Hans liv.

Jesus Kristus kom för att instifta och leva ut det Nya förbundet rakt framför hans lärjungars ögon. Han levde av livet från sin inneboende Fader! Detta förändrar allting. Detta innebär att inte längre leva efter en samling yttre beteenderegler utan av livet från en annan person. Ser du det?

Detta är det viktigaste när vi följer vår Herre. Detta är sant lärjungaskap. Det handlar om att lära sig att följa en inneboende Herre! Men hur många böcker har skrivits om detta? Hur många människor berättar om hur vi ska leva av Kristus inom oss? Hur många är det ens som berättar för oss att vi har Kristus inneboende?

II. Jesus Kristus som central och suverän

Detta är en grundläggande sanning som varje troende och kristen tjänare skulle hålla med om är viktig. Vi måste vara Kristus-centrerade. Men vad betyder det? För de flesta innebär det att Jesu jordiska liv och lära måste undervisas och hållas i aktning. Med andra ord innebär att vara Kristus-centrerad att du följer den rätta läran. Det är mest en fråga om god teologi och lära.

Men Kristus är ingen undervisning. Han är en person. Han är både Gud och människa. Denna gudomliga person ska vara den suveräne i allt (Kol. 1:18). Det är en person som ska vara Centrum, Huvud, och Livet i allt vi är och allt vi gör. Paulus sa att han predikade Kristus som korsfäst (1 Kor. 1:23). Detta innebär att han predikade Jesus Kristus person och verk. Har du någonsin märkt att Paulus i sina brev mycket sällan hänvisar till Herrens jordiska liv? Det beror på att Paulus förkunnade den evige och upphöjde Kristus. Han predikade den helt inkluderande, överflödande, uppstigne och förhärligade Kristus. Han predikade en Kristus som är allt och i alla!

III.  Guds eviga syfte

“Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.” (Ef. 1:9-10, SFB)

Det förra elementet av det eviga evangeliet, Kristus centralitet, flöder rakt in i detta element.

Evangeliet som predikas idag sätter oftast människan i centrum. Detta bygger på vår västerländska kultur som baseras på mänskliga behov. Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Allt kretsar kring våra egna behov. Denna miljö har influerat våra ”kyrkor” och vårt budskap. Evangeliet som predikats bygger på mänsklighetens behov; Jesus kom för att frälsa oss, hela oss, befria oss, undervisa oss, etc. Människan har ett behov – Gud kom att fylla detta behov. Det, i ett nötskal, är vad de flesta kristna tror är Guds eviga syfte. Men det är inte vad Paulus säger.

Brevet till Efesierna (särskilt kapitel 1 och 3) ger oss en annan berättelse. Paulus berättar för oss att Guds syfte är centrerat i Hans Son, inte i mänskliga behov. Du kan till och med säga att Gud själv har ett behov. Åh jag vet, Gud är tillräcklig inom sig själv och har i sin natur inga behov. Men Gud har (på ett sätt) ett behov som gäller hans syfte. Vi kanske borde kalla det en djup längtan. Han har en stor passion, en vilja, ett syfte, ett mål. Och det målet har att göra med Hans Son. Han vill göra sin son till centrum av allt! Men han har valt ett unikt sätt att göra detta. Han kommer att göra sin Son till mittpunkten, eller summan, av alla ting genom att utvidga eller utöka Sonen tills han fyller allt med sig själv. Han utökar sin Son genom att göra honom till den förstfödde bland många bröder (Rom. 8:29) genom sin död och uppståndelse. Sonen ökar genom att kroppen, hans församling, växer (se Joh. 3:30, Ef. 1:23). Och Kristus blir allt i alla.

Detta är ett mycket underbart syfte! Men hur ofta har vi hört detta predikas i någon av dess många former och uttryck? Under det senaste århundradet har tre män delat detta budskap genom muntliga och skriftliga medel. De var: T. Austin-Sparks, Watchman Nee och Devern Fromke. Men var är de män och kvinnor som kommer att ta över stafettpinnen från dessa bröder och föra fram detta budskap idag?

De tre saknade elementen i evangeliet som jag har delat i denna artikel kräver två saker för att förstås; uppenbarelse och korsets verkan. Dessa är absolut nödvändiga för att komma till förståelse. Detta är dock kostsamt och därför inte särskilt populärt i vårt konsumtionssamhälle. Korsets verkan i den troendes liv tar tid. Men som konsumenter vill vi ha resultat direkt. Uppenbarelse sker långsamt under tiden vi böjer oss och förkrossas inför Gud. Men som konsumenter vill vi läsa en bok och ha hela budskapet.

Var finns de bröder och systrar som är villiga och passionerade inför att låta Gud krossa deras själsliv så att Hans liv kan flöda ur dem? Var, å var, är de bröder och systrar som är villiga att lära känna en inneboende Herre, Kristus som central, och Guds eviga syfte, och sedan predika hela Guds avsikt?

Min bön är att Gud ska resa upp några av dessa män och kvinnor i vår generation och kommande generationer, så att han kan få sitt hus, sin brud, och sin kropp. Och att hans Son kan utökas och utvidgas till att fylla alla ting med sig själv.

Översatt av Daniel & Anna-Theresa Norlin.

Källa:
http://miltrodriguez.wordpress.com/2008/12/20/the-lost-elements-of-the-gospel/